top of page

תנאי שימוש

האתר "MIRYAM", הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים שונים על ידי קהל לקוחותינו באינטרנט ומתן מידע לגבי מוצרים ושירותים הניתנים בבית מרקחת מרים פלורנטין. האתר מופעל על ידי חברת מרים אחזקות בריאות בע"מ (ח.פ 516221942) (להלן: "החברה" ו/או "מרים") מרח' ידידיה פרנקל 29 תל אביב, בכתובת: www.miryamswell.com (להלן: "האתר").

יש לעיין בתנאי השימוש בקפידה שכן כל שימוש ו/או פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר מהווה הסכמת הלקוחה לתנאי שימוש אלה והתחייבות לפעול לפיהם.

מסמך זה מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לשני המינים.

 1. אישור תנאי השימוש

  • הנך כמשתמשת באתר (להלן: "המשתמשת") מצהירה כי קראת את תנאי שימוש אלה וכי הם מוסכמים עליך, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תנאי שימוש אלה. כמו כן, מסכימה המשתמשת לתחולתם על פעולת הרכישה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודאה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד המשתמשת כי קראה הוראות תנאי שימוש אלה, הבינה והסכימה להם.

 2. ביצוע הזמנה באתר

  • בעת ביצוע הזמנה באתר, על הלקוחה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. לא תהיה ללקוחה כל טענה כלפי החברה בשל הפרת התחייבות הנובעת ממסירת מידע לא מדויק, מלא ומעודכן על ידה. 

  • התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בממשק האתר או בתשלום אשראי טלפוני. 

  • בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. פעולה שאושרה תירשם כהזמנה במערכת וישלח ללקוחה אישור בדואר האלקטרוני אודות ביצוע הפעולה. מודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוחה הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוחה ופרטי ההזמנה, מהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על ידי הלקוחה.

  • רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

  • היה ולא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי, ההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוחה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

 3. השלמת רכישה

  • פעולת הרכישה תאושר רק עם קבלת אישור עסקה מחברת האשראי, באמצעותה שולמה התמורה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

  • מובהר כי במקרים מסוימים ולצורך השלמת הרכישה, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לפנות טלפונית או באמצעות הודעת SMS ללקוחה אשר ביצעה הזמנה מהאתר וזאת לצורך השלמת פרטים נוספים הנדרשים להשלמת הרכישה.

 4. זמני אספקה

  • אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לבחירת הלקוחה (איסוף עצמי/נקודת חלוקה או לוקר - ללא בקרת טמפרטורה/משלוח עד הבית), ובכפוף לכך ששירותי ההפצה של החברה אכן מגיעים למקום ו/או היישוב בו ביקשה הלקוחה לקבל את המוצר.

  • במידה ולא תיבחר נקודת חלוקה/ לוקר ע"י הלקוחה, המערכת תבחר באופן אוטומטי.

  • אספקת המוצרים שנרכשו באתר באמצעות משלוח תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה בלבד. ניתן לוודא האם אפשר לבצע הזמנה לאזור מסוים באתר. יובהר כי על אף האמור, החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהי ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  • ככלל, זמן האספקה המשוער הינו בין 10 - 1 ימי עסקים. זמן אספקה משוער זה הינו מרגע אישור קבלת ההזמנה, וכפוף לשעות הפעילות של החברה. כך למשל, אם בוצעה הזמנה באתר לאחר שעות הפעילות של החברה ו/או במהלך סוף השבוע, זמן האספקה המשוער יתחיל להימנות החל משעת הפעילות הראשונה של החברה ביום העסקים הבא אחריו. בכל מקרה, זמני האספקה המשוערים כשמם הם משוערים בלבד. את פירוט זמני האספקה המשוערים ביחס למיקומים השונים ברחבי הארץ ניתן לראות בקטגוריית ה"משלוחים והחזרות" שבאתר.

  • החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים בזמני האספקה אשר אינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוחה, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוחה בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב הפרת התחייבות החברה לאספקת המוצר.

  • לקוחה שהנחתה את השליח ו/או אישרה לו להשאיר את החבילה המיועדת לה בכל מקום שהוא ומכל סיבה שהיא, תישא במלוא האחריות בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לחבילה, והחברה תהא פטורה מאחריות מכל סוג שהוא.

  • במקרה של מחסור במוצר מסויים שהוזמן, תושלם ההזמנה רק עם קבלת המוצרים אצל החברה, והאספקה תבוצע תוך 48 שעות ממועד זה, וזאת בתיאום עם הלקוחה.

 5. חסימת משתמש ו/או ביטול הזמנה

  • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמשת לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימתו, לרבות (ומבלי לגרוע) בשל כל אחד מהמקרים הבאים:

   • המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין ו/או הפרה תנאי מתנאי שימוש אלה.

   • המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי.

   • המשתמשת מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או מטעים.

   • במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום ו/או בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, רשאית החברה לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוחה.

  • הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר למשתמשת למספר הטלפון שמסרה לחברה ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת אצלה, על פי שיקול דעתה של החברה.

 6. חוסר זמני/קבוע במלאי

  • המשתמשת מודע ומסכים לכך כי על אף מאמצי החברה לוודא שהאתר עדכני בכל עת, לעיתים ייתכן שמוצרים מסוימים המופיעים באתר יאזלו מהמלאי. החברה אינה מתחייבת כי מוצר מסוים נמצא בכל עת במלאי. החברה אינה מבטיחה קיומו של מלאי מספק בכל העת, ואין להסתמך על כך.

 7. מדיניות ביטולים והחזרות

  • מדיניות הביטול ביחס לכלל המוצרים הנמכרים באתר כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ולתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "דיני הגנת הצרכן"). אין באמור בתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה בכדי לגרוע מזכות כלשהי הקמה למשתמש מכוח דיני הגנת הצרכן.

  • משתמשת שבחרה לרכוש מוצר (להלן: "הרוכש") באתר מחויבת לבדוק את המוצר שרכשה מיד עם קבלתו.

  • הרוכשת תהיה רשאית להחליף או להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים הזו, הוראות דיני הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") ונוהלי משרד הבריאות. 

  • למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים שדיני הגנת הצרכן ונוהלים שונים של משרד הבריאות אוסרים על החזרתם, כגון: טובין פסידים, תרופות, תוספי תזונה, מוצרי מזון, טובין שיוצרו בהתאמה אישית ובמיוחד עבור הרוכשת בעקבות העסקה וכיו"ב, מלבד במקרים של טעות במשלוח או תנאי הובלה לקויים.

  • היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק לרוכשת, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לרוכשת אודות תכונות המוצר, או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:

   • תפעל הרוכשת לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 7 זה. זכות הביטול תעמוד לרוכשת למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר. על אף האמור, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת המוצר או המסמך המסכם את פרטי העסקה בכפוף להחזרת המוצר נשוא העסקה המבוטלת סגור באריזתו המקורית.

   • הלקוחה תזוכה בסיום הטיפול בפניה תוך 14 ימים ממועד קבלת הבקשה לביטול.

   • על הרוכשת להחזיר את המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לרח' ידידיה פרנקל 29 תל אביב או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוחה על חשבון החברה (ככל שהמוצר סופק באמצעות משלוח).

   • עם הזיכוי יימסר לרוכשת עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוחה דמי ביטול כלשהם).

  • היה וביטול ההזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו לרוכשת אודות תכונות המוצר, אי אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:

   • הרוכשת תפעל לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 7 זה. זכות הביטול תעמוד לרוכשת למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר. על אף האמור, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת המוצר או המסמך המסכם את פרטי העסקה בכפוף להחזרת המוצר נשוא העסקה המבוטלת סגור באריזתו המקורית.

   • הרוכשת תזוכה בסיום הטיפול בפניה תוך 14 ימים ממועד קבלת הבקשה לביטול. החזרת המוצר תיעשה לרח' ידידיה פרנקל 29 תל אביב. עלות ההחזרה של המוצר באמצעות משלוח לחברה תחול על הרוכשת ותשולם על ידה. 

   • עם הזיכוי יימסר לרוכשת עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, והרוכשת תחויב בדמי ביטול הזמנה בסך של לכל היותר 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של החברה בהתאם להוראות החוק.

   • ביטול ההזמנה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול למוקד שירות הלקוחות של החברה.

   • בהודעת הביטול תמסור הרוכשת לחברה את הפרטים הבאים: שמה המלא, תעודת הזהות, שם המוצר, תאריך הרכישה ואמצעי התקשרות עימה. כמו כן, בכל מקרה של ביטול עסקה, תדרש הרוכשת להציג לחברה בהודעת הביטול, בנוסף לפרטים שצוינו לעיל, גם העתק חשבונית או אישור הזמנה שנשלח במייל המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה או – ככל שהרוכשת מציינת שאין בידיה כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. 

   • לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוחה להמשך תהליך ביטול ההזמנה.

  • אופן החזרת התמורה

   • זיכויים יינתנו רק לאחר קבלת החבילה חזרה במשרדי החברה

   • החזרת התמורה תיעשה באופן שנעשה בו התשלום. כך למשל, רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי - אם חויב כרטיסו של הצרכן תושב התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי.

   • התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין, ככל שאלו אמורים להיגבות בהתאם לנסיבות שפורטו לעיל.

  • איך ולאן מחזירים

   • במקרה של החזרת מוצר, יש לפנות תחילה למוקד שירות הלקוחות של החברה, לצורך תיאום ההחזרה.

   • לאחר אישור ההחזרה בהתאם לחוק ולתנאי שימוש אלה יימסרו לרוכש פרטים לגבי אופן החזרת המוצר לרח׳ ידידיה פרנקל 29 תל אביב. 

  • ביטול אספקת מוצרים על ידי החברה

   • במידה ויתברר לחברה כי אין היא יכולה לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

   • במידה ובוטלה העסקה, כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם). הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

  • מדיניות שינויים וביטולים של הזמנות

   • כל הזמנה שטרם נשלחה ניתן לשנות ו/או לבטל. הזמנה שבוטלה תחוייב בדמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים הנמוך מבניהם.

   • הזמנה שנשלחה אך לא נמסרה – לא ניתן לשנות, אבל ניתן לבטל. דמי הביטול הם 5% משווי ההזמנה ובנוסף עד 60 שקלים דמי משלוח, בהתאם לסוג המשלוח ולשיקול דעת החברה, ובכל מקרה לא יותר מ- 100 שקלים יחדיו.

   • הזמנה שנשלחה ונמסרה – לא ניתן לשנות ו/או לבטל אלא על פי תנאי שימוש אלה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן. 

   • החברה תחליף מוצר או תחזיר (לפי שיקול דעתה) את תמורתו של כל מוצר פגום אשר נמסר ללקוחה בהתאם לתנאי ההחזר להלן:

    1. המוצר הוחזר תוך 14 ימים מיום רכישתו.

    2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שום שימוש.

    3. למוצר יצורפו שם הלקוח, כתובתו ומספר טלפון בו ניתן להשיגו.

 8. המידע באתר

  • באתר נמצא מידע כפי שזה התקבל בחברה מיצרני ו/או משווקי המוצרים והינו באחריותם הבלעדית. אנו משקיעים מאמץ רב כדי שהמידע המופיע באתר יהיה מדויק. עם זאת, אנו מתנצלים מראש אם חלילה, נפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים.

  • ייתכן כי באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים, ישראלים או זרים. האתרים והמידע הכלול בהם אינם מתפרסמים על ידי החברה או על-ידי מי מטעמה והחברה אינה נושאת באחריות בגינם או בגין כל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על ידי הלקוחה יהא על פי שיקול דעתה העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוחה כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

  • המידע המתפרסם באתר אינו מהווה עצה רפואית. חובה להיוועץ עם בעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו בכל מוצר או תכשיר ואף במהלך השימוש בו בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים. כמו כן, יש לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר לפני השימוש בו, וכן לקרוא היטב את המידע ו/או האזהרות המפורסמות על גבי המוצרים עצמם.

  • המידע המתפרסם באתר ו/או השימוש במי מהמוצרים המוצעים באתר אינו מהווה הבטחה לקבלת תוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים.

  • כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 9. הסכמה לקבל דבר פרסומת

  • ככל שהלקוחה אישרה או תאשר קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, ו/או באמצעות אמצעים אלקטרוניים אחרים (לרבות: הודעת SMS ו/או הודעת WhatsApp) הלקוחה תהיה רשאית לחזור בה מהסכמתה זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובה לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליה.

 10. זכויות באתר

  • כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעים באתר, אשר מקורם בחברה ו/או מי מטעמה ו/או שהועברו אליה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

  • התכנים באתר נועדו לשימושה האישי של המשתמשת בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה ו/או פרסום בדרך כלשהי, אלא בקבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומבעוד מועד.

  • סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, בכתב ומבעוד מועד. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם.

  • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל לאלתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, כל גישה של משתמשת ו/או כל תוכן מהאתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר. משתמשת לא תהיה רשאית לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר במידה והחברה החליטה לחסום אותה.

 11. סודיות ופרטיות

  • הלקוחה מצהירה ומסכימה לכך שמסירת פרטיה האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונה ובהסכמתה וכי מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה למסירתם.

  • בעת השימוש באתר יכול שיצטבר אצל החברה מידע אודות הרגלי הקנייה של הלקוחה (מוצרים שרכשה, מידע על פרסומות שהביעה בהן עניין, קטגוריות בהן צפתה, הצעות שעניינו אותה ועוד). החברה תשמור את המידע (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים הנמסרים בעת הליכי הרישום השונים באתר, ייעשה רק על פי האמור במסמך זה ו/או על פי הוראות כל דין. החברה תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן כדי לייצר לכל משתמשת את התאמת התוכן הרלבנטי לה.

  • החברה לא תעביר לגורמים חיצוניים שאינם גופים הפועלים מטעמה את הנתונים שנאספו על הלקוחה ועל פעילותה באתר, ככל שנתונים אלו מאפשרים זיהוי שלה, למעט במקרים הבאים:

 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר ו/או תבצע באמצעות האתר או בקשר איתו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

 • בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לחברה למסור את הנתונים.

 • כל שיתעוררו כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין הלקוחה לבין החברה ו/או מי מטעמה.

 • בכל מקרה בו לדעת החברה מסירת הנתונים נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופה או לרכושה של הלקוחה.

 • החברה תהא רשאית למסור את פרטי הלקוחה לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע העסקה באתר.

12. אחריות

 • כל טיפול ושימוש בתוספי מזון, תרופות, או תכשירים רפואיים מחייב היוועצות עם הרופא המטפל בטרם תחילת הטיפול ואף במהלכו. יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר, טרם השימוש בו. במקרים של תופעות לוואי בלתי רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לגורם המטפל. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם ללקוחה משימוש בתוספי מזון, תרופות, או תכשירים רפואיים בהתאם למרשם רופא ו/או למתווה טיפולי שניתן ללקוחה על ידי הגורם המטפל. כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש בתוספי מזון, תרופות, או תכשירים רפואיים על ידי הלקוחה שלא בהתאם להוראות הגורם המטפל ו/או לייעוץ הרוקחי שניתן ללקוח.

 • כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

 • כל המידע אודות המוצרים המפורסמים באתר נמסר לחברה מיצרני ו/או משווקי המוצרים. מידע זה נכון למועד שבו הוא נמסר לחברה, והינו באחריותם הבלעדית. החברה אינה אחראית על מידע זה.

13. הוראות כלליות

 • תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב בינך כמשתמש באתר לבין החברה. הוראות תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר, ועל כל רכישה שתתבצע באתר. השימוש ו/או הרכישה באתר מהווים הסכמה לתנאים המפורטים בו. 

 • אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות באתר כל שימוש.

 • החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש, לבטלם ו/או להחלים, כולם או חלקם, בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן בהתאם להוראות כל דין.

 • השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ואינו מיועד למכירה סיטונאית. חל איסור לעשות שימוש באתר לצורך הפצת מוצרים לצד ג' ו/או לצורך קיום עסק כלשהו הכולל מכירת מוצרים הנרכשים באתר.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר היחידות מכל מוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שכל לקוחה רשאית לרכוש בעת ביצוע הזמנה באתר ו/או במסגרת זמן כלשהי.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל, למנוע, ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר היא סבורה, לפי שיקול דעתה, שבנסיבות העניין הן נועדו לצורך מטרה מסחרית ולא לשימוש אישי, כגון: סדרת רכישות של אותו מוצר בידי אותו לקוחהאל אותה הכתובת ו/או בתדירות גבוהה ו/או רכישות סמוכות זו לזו בזמן וכדומה.

 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות המופיעות בתכנים אחרים באתר, יגברו הוראות תנאי השימוש.

14. סמכות שיפוט

 • סמכות השיפוט תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו.

15. שירות לקוחות

 • ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות עמוד "צור קשר" שבאתר, או בדואר אלקטרוני בכתובת miryam@miryamswell.com , או באמצעות הטלפון במס' 03-770-7520 או באמצעות אפליקציית Whatsapp במספר 055-9997344 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00.

bottom of page